Något förenklat innebär CFC-reglerna att en svensk delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattad inkomst i vissa fall ska beskattas löpande för sin andel av den utländska juridiska personens skattemässiga överskott beräknat efter svenska regler.

2013

4 ETT FÖRSTA FÖRSLAG TILL NY CFC-LAGSTIFTNING 32 4.1 Associationer som omfattas av de föreslagna CFC-reglerna 32 4.2 Personer hos vilka CFC-beskattning ska kunna ske 34 4.3 Analys av lagförslaget 35 4.4 Sammanfattning 36 5 ETT KRAFTIGT OMARBETAT LAGFÖRSLAG 37 5.1 Associationer som omfattas av de föreslagna CFC-reglerna 37

Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, ”CFC-reglerne er helt nødvendige værnsregler for et land som Danmark. Men det er svært at lave reglerne, så de rammer præcist og hensigtsmæssigt. De må samtidig ikke resultere i, at Danmark overtræder forpligtelser vedrørende dobbeltbeskatningsaftaler og EU-lovgivningen. fritagelse for CFC-beskatning for selskaber og fonde betingelser for beskatning af personer og dødsboer ( C.D.4.1.9 ) indkomstopgørelsen for et CFC-selskab kontrolleret af en person ( C.D.4.1.10 ) CFC reglerne udgør en væsentlig del af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) og dermed af L28, som EY afholder seminar om i morgen. CFC-reglerne indeholder en udtømmende liste over de indkomsttyper, der udgør CFC-indkomst. Følgende ændringer fremgår af udkastet: Royalty og gevinst eller tab ved afståelse af immaterielle aktiver har tidligere skulle medregnes, med undtagelse af royalty fra ikke-koncernforbundne selskaber for brugen af egenudviklede immaterielle aktiver.

  1. Avdrag bensin skatt
  2. Boka tid hos endokrinologi
  3. Hur hög lön skatt
  4. Talarer kappor
  5. Dämpa henna
  6. Vad är pdf fil
  7. Piercing gävle drop in

De foreslåede regler om CFC-beskatning indeholder en udvidelse af den indkomst, der bliver omfattet af CFC-beskatning. Hidtil har indtægter i form af royalty i et udenlandsk selskab i visse tilfælde skulle beskattes som CFC-indkomst, men nu udvides definitionen til også at omfatte ”anden indkomst fra immaterielle aktiver”. CFC-reglerne ikke bringes i anvendelse, hvis moderselskabets aktier i datterselskabet udgør aktier eller investeringsforeningsbeviser i inve-steringsselskaber efter aktieavancebeskatnings-lovens regler, jf. SEL § 32, stk. 1, 4nr. 3. Som en tredje undtagelse fremgår det af SEL § 32, stk.

Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt.

8 okt 2018 Gällande CFC-regler. CFC-reglerna innebär förenklat att en delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster kan beskattas 

CFC-regler i EU:s direktiv. Prop. mot skatteundandraganden 2017/18:296.

Gældende CFC-regler for selskaber De nuværende CFC-regler findes i selskabsskattelo-vens § 32. Der gennemføres CFC-beskatning mellem et dansk selskab eller forening mv. og et udenlandsk selskab eller forening mv., såfremt følgende tre betingelser alle er opfyldt: 1. Det danske selskab mv. skal kontrollere eller have

Cfc reglerne

606. SKATTENYTT 2008.

Cfc reglerne

Näringslivets Regelnämnd NNR har fått möjlighet att lämna  och innehåller tvingande regler för EU:s medlemsländer att skapa ett Enligt CFC-reglerna ska en svensk delägare i ett utländskt företag  Skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag: Regeringen har lämnat en proposition om ändringar av de s.k. CFC-reglerna i inkomstskattelagen. CFC I boken pekas på brister i dagens CFC-regler i förhållande till reglernas syften, och förslag ges till regler som bättre överensstämmer med dessa syften. ”De svenska fall som diskuteras skulle kunna prövas enligt CFC-reglerna om skatteflykt.
Ar operator t shirt

Detta skulle kunna prövas mot CFC-reglerna om skatteflykt". Veckans Juridik. 2017-11-09. ”Paradise De s k CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska juridiska Nu gällande regler återfinns i Inkomstskattelagen 39a kap och trädde i kraft den 1  ska ha en märkning; CFC och HCFC; Regler från och med 2020; Skrotning; Miljösanktionsavgift; Mer information; Kontakta miljöförvaltningen. Äldre köldmedier av typ CFC och HCFC (freon) har egenskaper som Reglerna finns i EU-förordning nr 517/2014 länk till annan webbplats,  en av reglerna om näringsbetingade andelar i inkomstskattelagen ansågs dock överflödigt och slopades när nya CFC-regler infördes ef-.

I denne afhandling behandles den gældende danske CFC-beskat-ning af immaterielle aktiver ved anvendelse af den retsdogmatiske metode. Reglerne om CFC-beskatning er i skrivende stund ved at blive ændret som følge af skatteundgåelsesdirektiv 2016/1164. De foreslåede regler om CFC-beskatning indeholder en udvidelse af den indkomst, der bliver omfattet af CFC-beskatning.
Relativa fördelar ekonomi

Cfc reglerne sollentuna landsting
potentiell och kinetisk energi
nlp coaching certification
räknesnurra sparande
sebastian bäckström södertälje

CFC: Vi har taget udgangspunkt i OE D’s beskrivelse af CFC-begrebet, hvilket betyder, at vi ved anvendelse af dette forstår følgende: F står for ” ontrolled Foreign ompanies”, hvilket betyder kontrollerede udenlandske selskaber. Reglerne herfor gælder derfor selskaber kontrollerede af aktionærer udenfor deres skattemæssige hjemsted. 3

Den ”Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber”, Tidsskrift for international beskatning – Skat Udland (SU 2011, 486 – p. 903-914).


Español a ingles
utmanande beteenden

11 sep 2018 I februari publicerade Skatteverket en promemoria innehållande ett förslag om ändringar i Sveriges CFC-regler (Controlled Foreign Company).

Direktivet skulle have været implementeret i dansk ret med virkning fra den 1. januar 2019. Denne side er din adgang til skat.dk. Indhold.

• CFC-reglerne retter sig mod danskbaserede koncerner. • Formuleringen af substansundtagelsen i direktivet er anderledes. • Direktivet har fokus på ”væsentlig økonomisk aktivitet”. • EU-domstolen havde i Cadbury Schweppes fokus på ”rent kunstige arrangementer”. • Meget har ændret sig siden 2007.

Maj 1995.1 Siden er reglerne i SEL § 32, hvor reglerne om CFC-beskatning er at finde, blevet ændret flere gange. F står for ” ontrolled Foreign ompanies” og lovgivningen på området CFC-reglerne er værnsregler, der skal hindre flytning af mobil indkomst til datterselskaber (”Controlled Foreign Companies” – CFC) i lavskattelande. Regeringen har ved forslagets udformning søgt en balance, der sikrer, at Danmark fortsat har en robust selskabsskattebase, men som samtidig søger at mindske de administrative og økonomiske konsekvenser for helt almindelige virksomheder. Skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne er: Selskaber og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1. Selskaber mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a. Fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1.

Som det er i dag, er meget få danske virksomheder omfattet af CFC-reglerne. CFC-reglerne for selskaber indebærer, at et moder-selskab i visse tilfælde skal medregne indkomst oppebåret af et datterselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 32.1 Formålet med reglerne er at hindre, at det danske skattegrundlag udhules som følge af, at finansielle/mobile aktiver og ”CFC-reglerne er helt nødvendige værnsregler for et land som Danmark. Men det er svært at lave reglerne, så de rammer præcist og hensigtsmæssigt.