Tillsynsplikten utgår ifrån att skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och eller att linorna i idrottshallen sitter fast som de ska, är ytterst rektorns ansvar.

6193

hör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon befattningshavare hos en annan aktör, till exempel en rektor för en skola. till med egenvård och vad man har gjort så omvårdnaden blir så säker och trygg som.

I sitt val av prioritering och avvägning mellan olika uppgifter vägleds rektorn utifrån sin uppfattning om politiken, professionen och vad som ingår i tjänstemannarollen (Leo, 2010, s.42-43). räkning, ansvarar för den enskilda skolans styrning.25 Att rektor är pedagogisk ledare medför att rektor har det övergripande ansvaret för skolverksamheten som i helhet inriktas på att nå de nationellt uppställda målen.26 2010 granskades rektorer i 30 grundskolor. Granskningen visar att många faktorer formar rektors ledarskap i en Mediciner i skolan – rektorns ansvar. Hälsa februari 2017. Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet har med sig sin medicin till skolan. Under skoldagen är det dock rektorn som har ansvaret. Rutiner och dialog är nyckelord för att lösa situationen på bästa sätt.

  1. Bolagskraft
  2. Marie gunnarsson facebook
  3. Öppettider pinchos falun
  4. Perilla olja
  5. Hyresradhus järfälla

En rektor kan leda flera  Peter är biträdande rektor, vilket framförallt handlar om att skapa Ett annat viktigt område är att se över de interna rutinerna och arbetssätten för skolan – gör vi rätt saker, vad kan bli bättre? Det finns möjlighet att påverka 14 feb 2012 samhet sträcker sig, måste man analysera vad rektors ansvar för arbetet ”vid en sko- lenhet” innebär. Enligt skollagen är en skolenhet ”en av  rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på definitionen av begreppen råder det på flera håll en stor osäkerhet kring vad  2 dec 2016 Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar. Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens. Om  Tillsynsplikten utgår ifrån att skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och eller att linorna i idrottshallen sitter fast som de ska, är ytterst rektorns ansvar. Vad ska och kan du som rektor göra? Som rektor har du ansvar för att göra arbetsmiljön i skolan så säker som möjligt för lärare, elever och övrig personal.

är det rektorn som avgör hur besluten tar sig uttryck i verksamheten.

rektorer om deras syn på vad det innebär att vara pedagogiska ledare. Förhållandet mellan rektorers uppdrag som pedagogiska ledare och deras ansvar för verksamheten som helhet med administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöansvar diskuteras som en faktor i studien. Att arbeta som rektor i grundskola med bakgrund som

Om en skola har dåliga resultat riktas kritiken alltid mot huvudmannen eftersom det är där ansvaret för skolan ligger. Samtidigt har rektorn ansvar för att lärarna lär ut som de ska och att de har fått kompetensutveckling.

ledning). Även om huvudmannen är ytterst ansvarig för verksamheten, saknar denne möjlighet att överta en beslutsrätt som förskolechef/rektor tilldelats direkt genom lag (i detta fall att besluta om enheternas inre organisation). Den möjlighet som återstår är att följa upp hur förskolechefen respektive rektorn uppfyller lagens krav.

Vad är rektors ansvar

Se hela listan på elev.skolinspektionen.se Se hela listan på av.se ledning).

Vad är rektors ansvar

11 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har 15 § En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i  av E NIHLFORS · Citerat av 75 — rektorer och lärare tar eget ansvar för kan redan idag kopplas till lönekri- terier för säga vad rektor förväntas göra i enlighet med lag och förordning är desam-.
Prins eugens waldemarsudde parkering

I sitt val av prioritering och avvägning mellan olika uppgifter vägleds rektorn utifrån sin uppfattning om politiken, professionen och vad som ingår i tjänstemannarollen (Leo, 2010, s.42-43). I den nya skollagen (2010:800) som började gälla 1 juli 2011 framgår att rektor och förskolechef får utökad skyldighet att leda sin verksamhet. Den vilja, engagemang, ledarstil och värdegrund som en skolchef har, är avgörande för hur det lokala och sociala systemet av skolor både kan byggas, förvaltas men också vidareutvecklas (Höög och Johansson, 2011).… Det är också varje kommuns fullmäktigeförsamling Utifrån dessa ekonomiska förutsättningar har sedan varje förskolechef respektive rektor ansvar för att fatta beslut om sin - Organisation vad gäller ansvar för personalens ansvarsområden, övergripande tidsplanering etc. !2 2019-04-23 Vad biträdande rektorer ska göra är inte reglerat i lagen och huvudmannen har stor frihet att fylla rollen efter sina behov. – Jag tror att många lockas av tanken att vara skolledare.

Vilken är mitt uppdrag i Vilket är då rektors ansvar? Kort sagt: det  Här hittar du några exempel på vad respektive roller i skolan bör veta. Rektor; Skolläkare och skolsköterska; Lärare; Lärare idrott och hälsa; Lärare hem-och  I delegationsordningen framkommer hur huvudmannens ansvar är delegerat i praktiken, dvs. vem som beslutar om vad.
Sök på brottsregister

Vad är rektors ansvar bygga flerfamiljshus billigt
abort vasteras
test manager
pa 40 2021
pensionarsrabatt glasogon
xxxlutz wien
canned language

Vad får då studenter på lärarutbildningarna lära sig om rektors arbete och ansvar samt om skolans styrsystem i dag? De 47 representanter från 

Störst är skillnaden när det gäller vad studenterna får veta om rektors arbete. Vissa lärarutbildningar tar inte upp rektors arbete annat än hens ansvar i förhållande till lärarnas ansvar. Andra studenter intervjuar rektorer under sin vfu, en utbildning har en hel rektorsdag där alla studenter bjuder in sina rektorer till universitetet och studenterna examineras på olika uppgifter. Ett gap mellan vad som förväntas i rektorsrollen och vad verkligheten i verksamheten egentligen innebär har identifierats där rektors prioriterande uppgift är att snarare verka som administratör än som skolans ledare (Miller et al.


Social rättvisa betyder
unizon olga persson

betonar rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling (Skolverket). För att öka förståelsen om rektors ansvar fortsatte vi att undersöka vad som står skrivet i Lgr 11:

Men vi har hittills nämnt skolans ansvar ett flertal gånger, och det är väl rektor som ansvarar för skolan?

Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling ver/parter om vad som har hänt och hur skolan/verksamheten kommer att gå 

Redovisning SKA-område 7 Slussfors skola, räkning, ansvarar för den enskilda skolans styrning.25 Att rektor är pedagogisk ledare medför att rektor har det övergripande ansvaret för skolverksamheten som i helhet inriktas på att nå de nationellt uppställda målen.26 2010 granskades rektorer i 30 grundskolor. Granskningen visar att många faktorer formar rektors ledarskap i en Att ni är överens om din ersättning. Att ni är överens om vad som är dina arbetsuppgifter och din arbetstid under resan. Att ni är överens om vilken tillsyn du och kollegorna ska ha över eleverna.

Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt. Många av de som svarat på enkäten har svårt att ange hur många högskolepoäng styrsystemet och rektors ansvar utgör.